Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23154102
1.4 Місцезнаходження емітента 08130, село Чайки, Вулиця Валерiя Лобановського, 23
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 044-593-46-01 044-593-46-02
1.6 Електронна поштова адреса емітента omox@chayka.org.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації omox.com.ua
1.8 Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
2. Текст повідомлення
ПРОТОКОЛ № 68 загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» вiд «27» березня 2013 р.
Серiя Характе-ристика облiгацiй Кiлькiсть облiгацiй, штук Номiнальна вартiсть облiгацiї окремої серiї, гривень Загальна номiнальна вартiсть серiї облiгацiй, гривень Форма iснування облiгацiй

G iменнi цiльовi
забезпеченi 1 455 246 (один мiльйон чотириста п’ятдесят п’ять тисяч двiстi сорок шiсть) 45,00 (сорок п’ять гривень 00 копiйок) 65 486 070 (шiстдесят п’ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч сiмдесят) гривень 00 коп. Бездоку-ментарна
Н iменнi цiльовi
забезпеченi 857 160 (вiсiмсот п’ятдесят сiм тисяч сто шiстдесят) 45,00 (сорок п’ять гривень 00 копiйок) 38 572 200 (тридцять вiсiм мiльйонiв п’ятсот сiмдесят двi тисячi двiстi) гривень 00 коп. Бездоку-ментарна
I iменнi цiльовi
забезпеченi 662 976 (шiстсот шiстдесят двi тисячi дев’ятсот сiмдесят шiсть) 45,00 (сорок п’ять гривень 00 копiйок) 29 833 920 (двадцять девять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi дев’ятсот двадцять) гривень 00 коп. Бездоку-ментарна
Y iменнi цiльовi
забезпеченi 1 002 339 (один мiльйон двi тисячi триста тридцять дев’ять) 45,00 (сорок п’ять гривень 00 копiйок) 45 105 255 (сорок п’ять мiльйонiв сто п’ять тисяч двiстi п’ятдесят пять) гривень 00 коп. Бездоку-ментарна
Z iменнi цiльовi
забезпеченi 6 914 (шiсть тисяч дев’ятсот чотирнадцять) 45,00 (сорок п’ять гривень 00 копiйок) 311 130 (триста одинадцять тисяч сто тридцять) гривень 00 коп. Бездоку-ментарна
Спосiб розмiщення - публичний.
Порядок здiйснення розмiщення - через органiзатора торгiвлi - Фондова бiржа ПФТС.
Права, що надаються власникам облiгацiй:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬¬(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Порядок оплати облiгацiй:
а) Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час розмiщення облiгацiй:
1. Емiтент запланував здiйснювати продаж облiгацiй пiд час розмiщення за вартiстю запропонованою особами, що виявлять бажання їх придбати через Органiзатора торгiвлi, але не нижчою за номiнальну.
2. Запланований обсяг розмiщення облiгацiй становить 100% (сто вiдсоткiв) вiд загальної кiлькостi облiгацiй у випуску.
3. У разi розмiщення хоча б одного Лоту облiгацiй, випуск облiгацiй вважається таким, що вiдбувся.
б) Валюта, у якiй здiйснюється оплата облiгацiй:
1. Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi.
в) Найменування i реквiзити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облiгацiї (якщо оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi та/або iноземнiй валютi, - окремо вказуються номери рахункiв у нацiональнiй та/або iноземнiй валютах);
1. Оплата облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до договорiв купiвлi-продажу облiгацiй на поточний рахунок Емiтента № 26006121412 в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478. (далi за текстом – Банк).
2. Для придбання облiгацiй майбутнiй власник облiгацiй повинен мати вiдкритий рахунок у цiнних паперах у обраного ним зберiгача цiнних паперiв.
3. Юридичнi особи-резиденти України для придбання облiгацiй можуть використовувати власнi або залученi кошти, що знаходяться у їх розпорядженнi пiсля сплати усiх обов’язкових платежiв, у тому числi, але не обмежуючись, податкiв та зборiв.
4. Фiзичнi особи-резиденти України для придбання облiгацiй Емiтента можуть використовувати власнi або залученi кошти.
5. Юридичнi або фiзичнi особи-нерезиденти України можуть використовувати для придбання облiгацiй власнi або залученi кошти, що належним чином будуть переведенi або ввезенi на територiю України, пiсля сплати ними усiх обов’язкових платежiв, у тому числi, але не обмежуючись, податкiв та зборiв, як на територiї України так i за її межами, пов’язаних iз таким переведенням або ввезенням.
6. Вiдповiдальнiсть за сплату належним чином обов’язкових платежiв як на територiї України так i за її межами несуть фiзичнi та юридичнi особи-резиденти та нерезиденти України, якi мають намiр придбати або придбали облiгацiї. Емiтент такої вiдповiдальностi не несе.
7. При розмiщеннi облiгацiї зараховуються на рахунок їх майбутнього власника у цiнних паперах лише пiсля повної оплати вартостi таких облiгацiй.
8. Право власностi на придбанi облiгацiї при їх розмiщеннi власник набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цiнних паперах, вiдкритий у обраного ним зберiгача цiнних паперiв.
г) Строк оплати облiгацiй;
1. Строк сплати за облiгацiї при їх розмiщеннi визначається вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу облiгацiй (далi за текстом – Договiр купiвлi-продажу).
2. Строк сплати за облiгацiї при їх розмiщеннi не може закiнчувати свiй перебiг пiзнiше останнього операцiйного (банкiвського) дня, що передує датi закiнчення розмiщення облiгацiй, визначеної цим проспектом емiсiї.
3. Облiгацiї вважаються оплаченими у повному обсязi при їх розмiщеннi з моменту зарахування коштiв на банкiвський рахунок Емiтента визначений у цьому проспектi емiсiї.
4. Якщо на банкiвський рахунок Емiтента, визначений у цьому проспектi емiсiї станом на час закiнчення проведення операцiй Банком останнього операцiйного (банкiвського) дня строку сплати облiгацiй при їх розмiщеннi не надiйде визначена Договором купiвлi-продажу сума (вартiсть облiгацiй), або надiйде лише частина такої суми - облiгацiї придбанi за таким Договором купiвлi-продажу вважаються такими, що не розмiщенi, а сплачена за них сума пiдлягає поверненню протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту настання дати закiнчення розмiщення облiгацiй за цим проспектом емiсiї.
Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання /iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй; джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi):
Грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтентом шляхом фiнансування будiвництва Житлового комплексу «Чайка-2».
Грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї G, в сумi 65 486 070 (шiстдесят п’ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч сiмдесят) гривень 00 коп. будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 552,46 (чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят двi цiлих сорок шiсть сотих) квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Джерелом погашення випущених iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї G є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв, а саме 14 552,46 (чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят двi цiлих сорок шiсть сотих) квадратного метра загальної площi об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського 28.
Грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї H, в сумi 38 572 200 (тридцять вiсiм мiльйонiв п’ятсот сiмдесят двi тисячi двiстi) гривень 00 коп. будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 8 571,6 (вiсiм тисяч п’ятсот сiмдесят один цiлих шiсть десятих) квадратного метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Джерелом погашення випущених iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї H є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв, а саме 8 571,6 (вiсiм тисяч п’ятсот сiмдесят один цiлих шiсть десятих) квадратного метра загальної площi об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського 26 корпус 2.
Грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї I, в сумi 29 833 920 (двадцять девять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi дев’ятсот двадцять) гривень 00 коп. будуть використанi для будiвництва вбудованих нежитлових примiщень загальною площею 6 629,76 (шiсть тисяч шiстсот двадцять девять цiлих сiмдесят шiсть сотих) квадратного метра у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Джерелом погашення випущених iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї I є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв, а саме 6 629,76 (шiсть тисяч шiстсот двадцять девять цiлих сiмдесят шiсть сотих) квадратного метра загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Y, в сумi 45 105 255 (сорок п’ять мiльйонiв сто п’ять тисяч двiстi п’ятдесят пять) гривень 00 коп. будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 1 002 339 (один мiльйон двi тисячi триста тридцять дев’ять) квадратного метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Джерелом погашення випущених iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Y є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв, а саме 1 002 339 (один мiльйон двi тисячi триста тридцять дев’ять) квадратного метра загальної площi об‘єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського 26 корпус 4.
Грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Z, в сумi 311 130 (триста одинадцять тисяч сто тридцять) гривень 00 коп. будуть використанi для будiвництва нежитлових примiщень (офiсних примiщень) загальною площею об‘єктiв нерухомостi 6 914 (шiсть тисяч дев’ятсот чотирнадцять) квадратного метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Джерелом погашення випущених iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Z є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв, а саме 6 914 (шiсть тисяч дев’ятсот чотирнадцять) квадратного метра загальної площi об‘єктiв нерухомостi нежитлових примiщень (офiсних примiщень) у житловому будинку, що розташований в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського 26 корпус 4.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення свого статутного (складеного) капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.
Члени уповноваженого органу ТОВ "ОМОКС" не придбали та не планують придбати облiгацiї, що розмiщуються.
Конвертацiя облiгацiй Проспектом емiсiї не передбаченна.
3. Підпис
Директор Кулагiн Олексiй Володимирович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.