Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кулагiн Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.07.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
23154102
4. Місцезнаходження
08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-46-01 044-593-46-02

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.07.2015
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://omox.com.ua/report в мережі Інтернет 23.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
19. Примітки:
п.1 д) ТОВ "ОМОКС" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють.
п.5 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.6 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.7 ТОВ "ОМОКС" не виплачувало дивiденди.
п.9 а) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.9 в) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв.
п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "ОМОКС" не надавались.
п.14 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.26 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило.
п.28 ТОВ "ОМОКС" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
п.9.г) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв.
п.11.г) ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
п.11.г') ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серiя А00 817999
3. Дата проведення державної реєстрації 28.02.1995
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 17181400.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
10. Органи управління підприємства Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку 320478
3) поточний рахунок 2600121412
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулагiн Олексiй Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4. Рік народження 1955
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Транссервiс-iнвест", заступник генерального директора
8. Опис Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно Статуту Товариства (додається) та чинного законодавства України.
Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
20.10.1999р. - 07.11.2003р. - Директор - ЗАТ "Бiзнес-центр на Карла Маркса"
10.11.2003р. - 27.02.2004р. - заступник начальника обласного головного управлiння - начальника управлiння земель, оцiнки та органiзацiї ринку земель з присвоєнням 11 рангу V категорiї державного службовця - Луганське обласне головне управлiння земельних ресурсiв
01.03.2004р. - 15.04.2004р. - заступник Генерального директора - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
15.04.2004р. - 26.01.2005р. - Генеральний директор - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
26.01.2005р. - 16.06.2005р. - Генеральний директор - ЗАТ "Транссервiс-iнвест"
07.09.2005р. - Директор - ТОВ "ОМОКС"
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хомуленко Володимир Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 957713 27.10.2007 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4. Рік народження 1973
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "БК "БУДЦЕНТР", головний бухгалтер
8. Опис Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбувалися, особлива iнформацiя була надана до ДКЦПФР. Змiни вiдбулися у зв'язку з призначенням на посаду головного бухгалтера, згiдно Наказу №75-к вiд 10 грудня 2010р.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно посадової iнструкцiї та чинного законодавства України.
Iншi посади, якi обiймав Хомуленко Володимир Миколайович протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
13.12.2010р. - Головний Бухгалтер - ТОВ "ОМОКС"
15.07.2010р. 10.12.2010р. Головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
06.07.2010р. 15.07.2010р. Бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
30.06.2010р. 08.05.2003р. Головний бухгалтер ПТ "Ломбард "Бонiта"
21.12.2000р. 30.04.2003р. Менеджер зi збуту ПП "Варган I.М.
04.09.2000р. 19.12.2000р. Iнспектор охорони ДП "Сакура С-2"
17.08.1998р. 04.02.2000р. Начальник управлiння економiки Баштанська районна Державна адмiнiстрацiя Миколаївської областi
16.04.1997р. 17.08.1998р. Головний бухгалтер ВАТ "Баштанська СПМК"
13.02.1997р. 01.04.1997р. Менеджером по страховому бiзнесу АОЗТ "АСКА"
05.09.1994р. 04.11.1996р. Оперативний уповноважений УМВС України в Миколаївськiй областi
01.02.1994р. 29.08.1994р. В.О. Начальник вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
01.01.1994р. 01.02.1994р. Головний держподаткiнспектор вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
02.08.1993р. 01.01.1994р. Старший державний податковий ревiзор-iнспектор ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
22.06.1992р. 02.08.1993р. Головний бухгалтер Баштанська СПМК асоцiацiї "Спецсельхозсервiс"
01.08.1990р. 10.04.1992р. Строкова вiйськова служба В Радянської армiї

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження вул. Б. Грiнченка, буд. 3, м. Київ, 01001
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-65-40, 279-13-25 (044) 279-13-22
8. Вид діяльності депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.
1. Найменування Аудиторська фiрма "Гарант Iнформ Сервiс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 14343382
4. Місцезнаходження 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000039
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 044-451-59-13 044-451-59-13
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Емiтент користується послугами аудитора
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 19364259
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263320
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 044-537-74-79 044-537-74-79
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис Емiтент користується послугами зберiгача
1. Найменування ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 3/4»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 36002395
4. Місцезнаходження Україна, 04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 248
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2011
7. Міжміський код та телефон/факс 044-364-98-04 044-364-98-01
8. Вид діяльності Банкiвська
9. Опис -

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03.08.2010 50/2/10 ДКЦПФР цільові 42 1436450 Бездокументарні іменні 60330900.000 0 - 0 02.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд26.03.2015 №45-КФ-С-О, п. 4 глави 1 роздiлу IV Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй та їх обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2013 №2998, та вiдповiдно до документiв, наданих ТОВ «ОМОКС», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23 на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї B.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «ОМОКС» вiд 21.07.2010 №50/2/10, видане 16.08.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
03.08.2010 51/2/10 ДКЦПФР цільові 42 74657 Бездокументарні іменні 3135594.000 0 - 0 01.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд 27.01.2015 №9-КФ-С-О, п. 4 глави 1 роздiлу IV Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй та їх обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2013 №2998, та вiдповiдно до документiв, наданих ТОВ «ОМОКС», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23 на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї C.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «ОМОКС» вiд 21.07.2010 №51/2/10, видане 16.08.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
03.08.2010 52/2/10 ДКЦПФР цільові 42 1436450 Бездокументарні іменні 60330900.000 0 - 0 01.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд 03.02.2015 №11-КФ-С-О, п. 4 глави 1 роздiлу IV Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй та їх обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2013 №2998, та вiдповiдно до документiв, наданих ТОВ «ОМОКС», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23 на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї D.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «ОМОКС» вiд 21.07.2010 №52/2/10, видане 16.08.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
03.08.2010 53/2/10 ДКЦПФР цільові 42 74657 Бездокументарні іменні 3135594.000 0 - 0 02.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд 21.07.2014 №173-КФ-С-О, на пiдставi п.п.1 п.4. гл. 1 розд. IV Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй та Iї обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.14р. за №171/24948, та вiдповiдно до документiв, отриманих вiд ТОВ «Омокс», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н с.Чайки, вул.В.Лобановського, 23, на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї «Е» у зв’язку з достроковим погашенням.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «Омокс» серiї «Е» вiд 21.07.2010р. №53/2/10 видане 16.08.2010р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
03.08.2010 54/2/10 ДКЦПФР цільові 36 145880 Бездокументарні іменні 5251680.000 0 - 0 02.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд 07.02.2012 №249, п. 4 глави 5 роздiлу III Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 17.07.03 № 322, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.08.03 за № 706/8027 (у редакцiї рiшення Комiсiї вiд 26.10.06 № 1178, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.01.07 за №81/13348), зi змiнами, та вiдповiдно до документiв, наданих ТОВ «Омокс», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23 на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї «F».
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «Омокс» вiд 21.07.2010 №54/2/10, видане 16.08.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
03.08.2010 49/2/10 ДКЦПФР цільові 42 2265566 Бездокументарні іменні 95153772.000 0 - 0 02.02.2015
Опис Випуск облiгацiй скасовано згiдно Розпорядження НКЦПФР вiд 24.03.2014 №84-КФ-С-О, п. 4 глави 1 роздiлу IV Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств, облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй та їх обiгу, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2013 №2998, та вiдповiдно до документiв, наданих ТОВ «ОМОКС», код за ЄДРПОУ 23154102, мiсцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23 на скасування реєстрацiї випуску облiгацiй серiї А.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «ОМОКС» вiд 21.07.2010 №49/2/10, видане 16.08.2010 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
13.05.2013 70/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 45.00 1455246 Бездокументарні іменні 65486070.00 0 0 0 15.12.2016
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 552.46 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
13.05.2013 71/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 45.00 857160 Бездокументарні іменні 38572200.00 0 0 0 15.12.2016
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї H будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 8 571,6 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 2 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Здiйснюється достроково погашення виписку облiгацiй.
13.05.2013 72/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 45.00 662976 Бездокументарні іменні 29833920.00 0 0 0 15.12.2016
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї I будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 6 629.76 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 3 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ТОВ «Омокс» серiї «I» вiд 13.05.2013р. №72/2/2013, видане 17.06.2013р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
13.05.2013 73/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 45.00 1002339 Бездокументарні іменні 45105255.00 0 0 0 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери у лiстингу на бiржi ПФТС. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Y будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 10 023.39 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
13.05.2013 74/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 45.00 6914 Бездокументарні іменні 311130.00 0 0 0 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Z будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (нежитлових примiщень) 69.14 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 15268 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Невiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя 24.07.2013 15268 21 21.07.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 113667 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 113667 X X
за облiгацiями Серiя A 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя B 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя C 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя D 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя E 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя F 02.08.2010 0 0 02.02.2015
за облiгацiями Серiя G 13.05.2013 65486.07 0 15.12.2016
за облiгацiями Серiя H 13.05.2013 2764.545 0 15.12.2016
за облiгацiями Серiя I 13.05.2013 0 0 15.12.2016
за облiгацiями Серiя Y 13.05.2013 45105.255 0 15.11.2017
за облiгацiями Серiя Z 13.05.2013 311.13 0 15.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 142568 X X
Усього зобов'язань X 271504 X X
Опис: Банк кредитор: Публичне акцiонерне товариство «БАНК 3/4»
Дата виникнення зобов'язання: 24.07.2013р.
Непогашенна частина боргу 15 268.00 тис. грн.
Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) 21%
Дата погашення: 21.07.2016р.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

ТОВ "ОМОКС" повiдомляє про стан реалiзацiї проекту "Чайка-2"
1. Проектна документацiя виготовлена:
- Стадiя "Ескiз" - 100%
- Стадiя "Проект" - 100%
- Стадiя "Робоча документацiя" - 100%
2. Дозвiльна документацiя - 100%, в т.ч. :
- Дозвiл на будiвництво органу мiсцевого самоврядування
- Отримано позитивний висновок держекспертизи по проектнiй документацiї
- Отримано дозвiл на проведення будiвельних робiт вiд державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї
3. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 24
Будинок зданий та введений в експлуатацiю. Площа житлового будинку - 22 803,3 кв. м.
4. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 29
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 21 961,98 кв. м.
5. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 27
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 7 519,1 кв. м.
6. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 26, корп. 2
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 8 640,7 кв. м.
7. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 28
- котлован 100%
- облаштування пальового поля 100%
- зовнiшнi мережi 100%
- каркаси будiвель 100%
- каркас нульового циклу 100%
- внутрiшнє опорядження 100%
- внутрiшнє електропостачання 100%
- фасади будiвель 100%

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 42
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08130, Україна, Київська обл., с. Чайки, вул. В.Лобановського,23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15 7 0
первісна вартість 1001 73 73 0
накопичена амортизація 1002 58 66 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 298 969 0
Основні засоби: 1010 11492 11040 0
первісна вартість 1011 19177 18905 0
знос 1012 7685 7865 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 282152 191008 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 115 115 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 294072 203139 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 169838 223945 0
Виробничі запаси 1101 1266 2032 0
Незавершене виробництво 1102 140083 216950 0
Готова продукція 1103 28489 4758 0
Товари 1104 0 205 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23378 16347 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 2646 25904 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 26 37 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4360 2730 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 61 350 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 61 350 0
Витрати майбутніх періодів 1170 34 24 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 24744 12325 0
Усього за розділом II 1195 225061 281625 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 6421 6426 0
Баланс 1300 525554 491190 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17181 17181 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4526 4526 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 898 898 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 204603 197081 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 227208 219686 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 25268 15268 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 201358 113667 0
Довгострокові забезпечення 1520 634 1582 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 227260 130517 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 640 922 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 1 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 9 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6 31 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 70440 140024 0
Усього за розділом IІІ 1695 71086 140987 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 525554 491190 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26542 29101
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25767 ) ( 28975 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

775

126
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 649 154
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2622 ) ( 3270 )
Витрати на збут 2150 ( 4231 ) ( 2431 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1510 ) ( 1110 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 6939 ) ( 6531 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 8 31924
Інші доходи 2240 60654 33713
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 586 ) ( 4337 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 60648 ) ( 33674 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

21095
 збиток 2295 ( 7511 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 11 16
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

21079
 збиток 2355 ( 7522 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7522 21079

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 226 116
Витрати на оплату праці 2505 437 386
Відрахування на соціальні заходи 2510 162 148
Амортизація 2515 588 803
Інші операційні витрати 2520 5517 4573
Разом 2550 6930 6026

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

41608

21407
Повернення податків і зборів 3005 0 21
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 6 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 160 35
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 8 20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 174 79
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 99234 )

( 79764 )
Праці 3105 ( 275 ) ( 314 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 164 ) ( 163 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 316 ) ( 289 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 22 ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 5 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 289 ) ( 270 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 6 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 2 ) ( 257 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4 ) ( 90 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -58049 -59304
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 61068 39395
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 26174
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 849 328
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 43327 ) ( 41599 )
необоротних активів 3260 ( 109 ) ( 441 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 135 ) ( 586 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 18346 23271
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 76075 45272
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 33911 4825
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2122 ) ( 4157 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 50 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 39992 36290
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 289 257
Залишок коштів на початок року 3405 61 2844
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 350 3101

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17181 4526 0 898 204603 0 0 227208
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 17181 4526 0 898 204603 0 0 227208
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -7522 0 0 -7522
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -7522 0 0 -7522
Залишок на кінець року 4300 17181 4526 0 898 197081 0 0 219686

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.Н.