Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кулагiн Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.05.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23154102
1.4 Місцезнаходження емітента
08130, село Чайки, Вулиця Валерiя Лобановського, 23
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
044-593-46-01 044-593-46-02
1.6 Електронна поштова адреса емітента
omox@chayka.org.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 28.05.2013
(дата)
2.2. Повідомлення - Бюлетень Цiннi папери України 29.05.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці omox.com.ua в мережі Інтернет 28.05.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 лістинг Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 28.05.2013 Облігація підприємства цільова 45.00 1455246 0 13.05.2013 70/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна Бездокументарні іменні
Зміст інформації:
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Емiтента №69 вiд 27.05.2013р.
права власникiв:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬-(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
02 лістинг Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 28.05.2013 Облігація підприємства цільова 45 857160 0 13.05.2013 71/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна Бездокументарні іменні
Зміст інформації:
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Емiтента №69 вiд 27.05.2013р.
права власникiв:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬-(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
03 лістинг Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 28.05.2013 Облігація підприємства цільова 45.00 662976 0 13.05.2013 72/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна Бездокументарні іменні
Зміст інформації:
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Емiтента №69 вiд 27.05.2013р.
права власникiв:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬-(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
04 лістинг Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 28.05.2013 Облігація підприємства цільова 45.00 1002339 0 13.05.2013 73/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна Бездокументарні іменні
Зміст інформації:
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Емiтента №69 вiд 27.05.2013р.
права власникiв:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬-(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
05 лістинг Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі 28.05.2013 Облігація підприємства цільова 45.00 6914 0 13.05.2013 74/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна Бездокументарні іменні
Зміст інформації:
спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%
дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента: Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Емiтента №69 вiд 27.05.2013р.
права власникiв:
Вiльно купувати та продавати, або iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв з урахуванням особливостей встановлених цим проспектом емiсiї облiгацiй.
Пред‘являти облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску.
У визначенi цим проспектом емiсiї облiгацiй строки погашення облiгацiй отримати об'єкти нерухомостi (житловi примiщення (квартири), та/або не житловi примiщення) вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв загальної площi Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї G надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi ¬¬-(житлового примiщення (квартири) у житлового будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 28 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї H надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 2 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї I надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 3 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серї Y надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi об'єкта нерухомостi (квартири) у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Одна iменна цiльова забезпечена облiгацiя серiї Z надає право на отримання 0,01 (нуль цiлих однiєї сотої) квадратного метру загальної площi вбудованих нежитлових примiщень у житловому будинку, що розташований у селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26 корпус 4 на територiї Житлового комплексу «Чайка-2».
Надавати облiгацiї в заставу.
Право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.