Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кулагiн О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23154102
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки, вулиця Валерiя Лобановського, 23
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)-593-46-01 (044)-593-46-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
omox@chayka.org.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у ВIДОМОСТI ДКЦПФР 81/1334/  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://omox.com.ua/report/ в мережі Інтернет 12.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
30. Примітки п.1 д) ТОВ "ОМОКС" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють.
п.5 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.6 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.7 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товаристовом, тому по акцiям не виплачувало дивiденди
п.9 а) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.9 в) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв.
п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "ОМОКС" не надавались.
п.14 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.26 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило.
п.28 ТОВ "ОМОКС" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
п.9.г) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв.
п.11.г) ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
п.11.г') ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "ОМОКС"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
08130
3.1.5. Область, район
Київська, Києво-Святошинський
3.1.6. Населений пункт
село Чайки
3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Валерiя Лобановського, 23
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №817999
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.02.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
17181400.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
17181400.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Дельта Банк"
3.3.2. МФО банку
380236
3.3.3. Поточний рахунок
26004002000145
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Дельта Банк"
3.3.5. МФО банку
380236
3.3.6. Поточний рахунок
26004002000145
3.4. Основні види діяльності
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури Серiя АГ №576205 22.04.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя 19.04.2016
Опис ТОВ "ОМОКС" планує подовжити термiн дiї лiцензiй на виконання будiвельних робiт.
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органи Управлiння та контролю.
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя").
Збори Учасникiв
Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону.
Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв.
Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України.
Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв.
Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним.
Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв.
Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi.
Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника.
Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв.
До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить:
а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;
б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу;
в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства;
г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв;
д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;
е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
є) визначення органiзацiйної структури Товариства;
з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв;
i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом;
й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв;
к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника;
л) виключення учасника з Товариства;
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства.
По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПЗВНIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 35575477 08130Україна село Чайки вулиця Валерия Лобановського, 21/2 0.200000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кулагiн Олексiй Володимирович СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 49.900000000000
Кондрашевська Оксана Георгiївна СО 112165 13.04.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 49.900000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 35.2 осiб
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 4 особи
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи
Фонд оплати працi ТОВ "ОМОКС" за звiтний перiод склав - 675 240,75 грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулагiн Олексiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Транссервiс-iнвест", заступник генерального директора
6.1.8. Опис
Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;
- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.
Розмiр винагороди за 2012рiк - 42 817,45 грн.
Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
20.10.1999р. - 07.11.2003р. - Директор - ЗАТ "Бiзнес-центр на Карла Маркса"
10.11.2003р. - 27.02.2004р. - заступник начальника обласного головного управлiння - начальника управлiння земель, оцiнки та органiзацiї ринку земель з присвоєнням 11 рангу V категорiї державного службовця - Луганське обласне головне управлiння земельних ресурсiв
01.03.2004р. - 15.04.2004р. - заступник Генерального директора - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
15.04.2004р. - 26.01.2005р. - Генеральний директор - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
26.01.2005р. - 16.06.2005р. - Генеральний директор - ЗАТ "Транссервiс-iнвест"
07.09.2005р. - Директор - ТОВ "ОМОКС"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хомуленко Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 957713 27.10.2007 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "БК "БУДЦЕНТР", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно посадової iнструкцiї та чинного законодавства України.
Розмiр винагороди за 2011рiк - 30 422,76 грн.
Iншi посади, якi обiймав Хомуленко Володимир Миколайович протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
13.12.2010р. - Головний Бухгалтер - ТОВ "ОМОКС"
15.07.2010р. 10.12.2010р. Головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
06.07.2010р. 15.07.2010р. Бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
30.06.2010р. 08.05.2003р. Головний бухгалтер ПТ "Ломбард "Бонiта"
21.12.2000р. 30.04.2003р. Менеджер зi збуту ПП "Варган I.М.
04.09.2000р. 19.12.2000р. Iнспектор охорони ДП "Сакура С-2"
17.08.1998р. 04.02.2000р. Начальник управлiння економiки Баштанська районна Державна адмiнiстрацiя Миколаївської областi
16.04.1997р. 17.08.1998р. Головний бухгалтер ВАТ "Баштанська СПМК"
13.02.1997р. 01.04.1997р. Менеджером по страховому бiзнесу АОЗТ "АСКА"
05.09.1994р. 04.11.1996р. Оперативний уповноважений УМВС України в Миколаївськiй областi
01.02.1994р. 29.08.1994р. В.О. Начальник вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
01.01.1994р. 01.02.1994р. Головний держподаткiнспектор вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
02.08.1993р. 01.01.1994р. Старший державний податковий ревiзор-iнспектор ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi
22.06.1992р. 02.08.1993р. Головний бухгалтер Баштанська СПМК асоцiацiї "Спецсельхозсервiс"
01.08.1990р. 10.04.1992р. Строкова вiйськова служба В Радянської армiї
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ КБ "Надра"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20025456
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул.Артема, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 362010
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2007
Міжміський код та телефон 044-205-30-11
Факс 044-205-30-11
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами зберiгача.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул.Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044-585-42-42
Факс 044-585-42-42
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Гарант iнформ Сервiс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14343382
Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0215
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
Міжміський код та телефон 044-451-59-13
Факс 044-451-59-13
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Емiтент користується послугами аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Дельта Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020
Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул. Щорса, 36-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533966
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 044-495-64-04
Факс 044-495-64-04
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами зберiгача

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03.08.2010 50/2/10 ДКЦПФР 42.000 1436450 Бездокументарні іменні 60330900.000 житловi примiщення (квартири) 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї B будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 364,50 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 27 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй
 
03.08.2010 51/2/10 ДКЦПФР 42.000 74657 Бездокументарні іменні 3135594.000 житловi примiщення (квартири) 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї C будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 746,57 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 27 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
03.08.2010 52/2/10 ДКЦПФР 42.000 1436450 Бездокументарні іменні 60330900.000 житловi примiщення (квартири) 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 364,50 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 29 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
03.08.2010 53/2/10 ДКЦПФР 42.000 74657 Бездокументарні іменні 3135594.000 житловi примiщення (квартири) 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї E будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 746,57 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 29 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
03.08.2010 54/2/10 ДКЦПФР 36.000 145880 Бездокументарні іменні 5251680.000 нежитлове примiщення 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва супермаркету розрахунковою площею 1 458,8 (одна тисяча чотириста п'ятдесят вiсiм цiлих вiсiм десятих) квадратного метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 25. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
03.08.2010 49/2/10 ДКЦПФР 42.000 2265566 Бездокументарні іменні 95153772.000 житловi примiщення (квартири) 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї А будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 22 655,66 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 24 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
д/н
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ТОВ "ОМОКС"
1.Департамент по роботi з персоналом
2.Департамент продажу
3. Юридичний департамент
4. Департамент бухгалтерського та податкового облiку
5. Департамент iнвестицiйного управлiння
6. Департамент цiноутворення
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ТОВ "ОМОКС" не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
д/н
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 5 сiчня 2007 року.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується метод та норми, що передбаченi вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод.
Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Оцiнка та вiдображення в облiку пiдприємства фiнансових iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю їх здiйснення. Усi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються Пiдприємством до їх погашення, або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату фiнансової звiтностi вiдображаються за їх справедливою вартiстю.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС»
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б
Тел. +380 44 451 – 5913
Факс +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
AUDITING FIRM
«GARANT INFORM SERVICE»
04073, Ukraine, Kiyv, Kurenivska Str., 2b
Тel. +380 44 451 – 5913
Fax. +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
№ 26-03 вiд 26 березня 2013 року.

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”

Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента

Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 23154102.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки вул. Лобановського, буд.23
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)» (затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011).
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» станом на 31.12.2012 та за 2012 фiнансовий рiк, яка складається з: фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2012 року та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 3) за 2012 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2012 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень встановлених угодою, щодо обсягу i строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, iз метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва» для балансу Товариства та, звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк. Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2012 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор: Кулагiн Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер: Хомуленко Володимир Миколайович
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. В ходi аудиту виявлено факти невiдповiдностi вступного сальдо на початок звiтного перiоду та кiнцевого сальдо попереднього звiтного перiоду в Звiтi про фiнансовi результати, а також не значнi арифметичнi помилки в Балансi. Всi вищевказанi неточностi i невiдповiдностi виникли в наслiдок округлення числових показникiв та розрахунку вiдносних величин, отриманих шляхом складання числових компонентiв, якi не були округленi. Матерiальнiсть та вплив цих викривлень на фiнансову звiтнiсть в звiтному перiодi є незначним. Також аудитори не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв Товариства.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2011 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на зазначену дату можна охарактеризувати як задовiльний з тенденцiєю до покращення вiдповiдних показникiв. Платiжна спроможнiсть знаходиться також на задовiльному рiвнi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2011 та становить 99477,0 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства не iдентифiковано.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 03-13, вiд 13 березня 2013 року
Аудит розпочато 13 березня 2013 р.
Аудит закiнчено 26 березня 2013 р.
Київ, Україна
26 березня 2013 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдотство про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01)
Директор Зосiмов В. I.
.(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС” станом на 31.12.2011.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.12 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.11

1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,073 0,66 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1,18 1,6 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
3,26 1,98 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
4,39 6,42 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,23 0,16 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
3,38 5,41 Вiд 0,5 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,77 0,84 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,16 0,14
3 Чистий оборотний капiтал
145002,2 98635,4
4 Сума власних оборотних коштiв
63371,5 41362,9

Склав аудитор Зосiмов В. I.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Протягом 2012 року емiтент здiйснював будiвництво житлових та не житлових примiщень в Київськiй областi, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул.. Лобановського
Основними ринками збуту житлових та не житлових (офiсних, культурно-побутового обслуговування населення) будiвель - є первинний ринок нерухомостi м. Київа i Київської областi.
Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи, що мають потребу у придбаннi зазначених об'єктiв нерухомостi.
На дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики :
- нестабiльнiсть законодавчої бази, у т.ч. змiна податкової полiтики;
- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та зменшення купiвельної спроможностi населення;
- форс-мажорнi обставини.
Забудовник впроваджує найсучаснiшi технологiї будiвництва, тому сезонний вплив на виробництво вiдсутнiй.
Основними конкурентами ТОВ "ОМОКС" є: - Український консорцiум "Екосорб", IБК "Мiсто", ТОВ "Компанiя Енергобудлiзiнг", ЗАТ "КиївСоцБуд" ТОВ "Екоiнвестбуд".
Однiєю з особливостей даного проекту є рiзноманiтнiсть архiтектурно-планувальних рiшень квартир i будiвель комплексу. Загальним у всiх квартир комплексу є вiльне i вiдкрите планування, гарна iнсоляцiя.
В перспективi планується збiльшення обсягiв будiвництва житлових i нежитлових примiщень.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
д/н
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31/12/2012 року ТОВ "ОМОКС" на балансi з основних засобiв має оргтехнiку, меблi, нежитловi примiщення та офiсно-побутовi контейнера.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
В наслiдок свiтової фiнансово-економiчної кризи рiзко знизився попит на рiзноманiтнi види продукцiї та послуги, у першу чергу попит на житловi та нежитловi примiщення в новобудовах. Велику роль у цьому зiграла також вiдсутнiсть iпотечного кредитування населення банкiвськими установами
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв.
Поточнi потреби в робочому капiталi повнiстю задоволенi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Деякi Договора пiдряду i поставки не виконанi в повному обсязi в зв`зку з продовженням будiвництва комплексу.
Очiкуванi прибутки плануються на рiвнi запланованих.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2013-2017 роках планується завершення будiвництва та введення в експлуатацiю об'єктiв нерухомостi, якi розташованi за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Лобановського
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
д/н
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
№ Позивач Вiдповiдач Предмет Суд Результат
1 ТОВ „Омокс” ПП „Масштаб” Справа про банкрутство ПП „Масштаб”.
ТОВ «Омокс» виступає кредитором по справi Господарський суд Кiровоградською областi Повнiстю визнанi вимоги ТОВ «Омокс» до ПП «Масштаб».
ПП „Масштаб” визнано банкрутом, йде лiквiдацiйна процедура.
2 ТОВ „Омокс” Козлюк Т.А. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 8 000 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi Позов задоволено повнiстю, рiшення набрало законної сили.
3 ТОВ «Омокс» БТI Києво-Святошинського району Київської областi Про визнання бездiяльностi незаконною та стягнення 10 тисяч гривень Київський окружний адмiнiстративний суд Справа слухається судом.
4 ТОВ «Омокс» Дубинюк Я.М. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 17 815 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi Позов задоволено повнiстю.
5 ТОВ „Омокс” Управлiння ПФУ в Оболонському районi м. Києва Про скасування рiшення про накладення фiнансових санкцiй Київський апеляцiйний адмiнiстративний суд Справа слухається судом. Справу переведено у письмове провадження. Позовнi вимоги задоволено. Рiшення отримали.
Рiшення оскаржено вiдповiдачем. Апеляцiя на нашу користь.
6 ТОВ «Омокс» АНМКУ Про визнання протиправним та скасування розпорядження АНМКУ про початок розгляду справи про правопорушення Окружний адмiнiстративний суд м. Києва 07.12.2012р. подано позов.
19.12.2012г. подано заяву про залишення позову без рогляду.
7 ТОВ „Омокс” БТI Про зобов’язання провести техiнвентаризацiю, виготовити техпаспорт на буд. № 29 та стягнення збиткiв Господарський суд Київської областi 21.02.2013р. було подано клопотання про повернення судового збору
8 ТОВ „Омокс” Галiй М.В. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 15 747 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi Позов задоволено повнiстю.
9 ТОВ „Омокс” Лавренко Н.М. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 3 500 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi Позов задоволено повнiстю.
10 ТОВ „Омокс” Думанський Е.А. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 7 500 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi Позов задоволено повнiстю.
11 ТОВ „Омокс” Скопiнцев Г.Ю. Про стягнення заборгованостi у розмiрi 15 500 грн. за додатковi квадратнi метри. Києво-Святошинський районний суд Київської областi У зв’язку з погашенням боргу до винесення рiшення по сутi ТОВ «Омокс» вiдмовився вiд позову.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9369000.000 7962200 0.000 0.000 9369000.000 7962200
будівлі та споруди 5486106.000 5193788 0.000 0.000 5486106.000 5193788
машини та обладнання 994059.000 483599 0.000 0.000 994059.000 483599
транспортні засоби 48156.000 56291 0.000 0.000 48156.000 56291
інші 2840679.000 2228522 0.000 0.000 2840679.000 2228522
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 560000.000 0 560000.000 0
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 560000.000 560000.000 560000.000 560000.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 9369000.000 7962200 560000.000 560000.000 9929000.000 8522200
Опис Основнi засоби: первiсна вартiсть на початок звiтного року складала 12490.1 тис.грн. ; на кiнець звiтного року 12529.7 тис.грн.; знос на початок звiтного року 3121.1 тис.грн.; на кiнець звiтного року 4567.5 тис. грн. залишкова вартiсть на початок звiтного року складала 9369.0 тис.грн., на кiнець звiтного року 7962.2 тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 100195.5 54444.800
Статутний капітал (тис. грн.) 17181.400 17181.400
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 17181.400 17181.400
Опис Розрахунок Вартiстi чистих активiв. ВЧА = АКТИВИ (необоротнi+оборотнi+витрати майбутнiх перiодiв) - ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (довгостроковi зобовязання + поточнi зобовязання + забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 100195.5 тис.грн. та вiдповiдає вимогам законодавства щодо вартостi чистих активiв такого типу.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 50000.000 X X
у тому числі:  
кредитна лiнiя 06.12.2011 50000.000 16.000000000000 29.04.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 222086.8 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 222086.8 X X
Серiя A 02.08.2010 95153.772 0.000000000000 02.02.2015
Серiя B 02.08.2010 60330.900 0.000000000000 02.02.2015
Серiя C 02.08.2010 3135.594 0.000000000000 02.02.2015
Серiя D 02.08.2010 60330.900 0.000000000000 02.02.2015
Серiя E 02.08.2010 5251.680 0.000000000000 02.02.2015
Серiя F 02.08.2010 0 0.000000000000 02.02.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 64232.7 X X
Усього зобов'язань X 336319.5 X X
Опис: -
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 нерухомiсть - 51560.1 100.00 - 51560.1 100.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Собiвартiсть (товари, послуги, робiти) 100.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 35.2
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 08130, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 27245.4
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 9369 7962.2
- первісна вартість 031 12490.1 12529.7
- знос 032 ( 3121.1 ) ( 4567.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 201123.5 191634.6
Інші необоротні активи 070 2655.3 115.3
Усього за розділом I 080 213147.8 226957.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 62000.5 7806.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 816.3 125321.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4181.6 33421.2
- первісна вартість 161 4181.6 33421.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 36.4 2719.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35067.9 11927.7
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 23947.4 4695.8
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 9104.9 23342.8
Усього за розділом II 260 135155 209234.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 322.6
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 348302.8 436515
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 17181.4 17181.4
Додатковий вкладений капітал 320 4526.3 4526.3
Резервний капітал 340 897.9 897.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 31679.5 76871.4
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 54285.1 99477
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 159.7 718.5
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 257338.4 272086.8
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 201.9 369.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 292.3 0
- зі страхування 570 0.9 0
- з оплати праці 580 0.0 0.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 36024.5 63863.4
Усього за розділом IV 620 36519.6 64232.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 348302.8 436515

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 51560.1 57559
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 7243.4 ) ( 9620 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 44316.7 47939
Інші операційні доходи 040 497.9 2
Інші доходи 050 104886.6 35947
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 149701.2 83915
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 41732.2 ) ( 5078 )
Інші операційні витрати 090 ( 19043.8 ) ( 46908 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 43722.3 ) ( 754 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 104498.3 ) ( 52740 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 45202.9 31175
Податок на прибуток 140 ( 11 ) ( 11 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 45191.9 31164
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС»
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б
Тел. +380 44 451 – 5913
Факс +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
AUDITING FIRM
«GARANT INFORM SERVICE»
04073, Ukraine, Kiyv, Kurenivska Str., 2b
Тel. +380 44 451 – 5913
Fax. +380 44 468 - 3223
E-mail: zosimov1@ukr.net
№ 26-03 вiд 26 березня 2013 року.

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”

Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента

Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 23154102.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки вул. Лобановського, буд.23
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародним стандартами аудиту та з дотриманням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)» (затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011).
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» станом на 31.12.2012 та за 2012 фiнансовий рiк, яка складається з: фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2012 року та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 3) за 2012 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2012 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень встановлених угодою, щодо обсягу i строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, iз метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiряємiй фiнансовiй звiтностi та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2012 року та за 2012 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва» для балансу Товариства та, звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк. Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2012 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор: Кулагiн Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер: Хомуленко Володимир Миколайович
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. В ходi аудиту виявлено факти невiдповiдностi вступного сальдо на початок звiтного перiоду та кiнцевого сальдо попереднього звiтного перiоду в Звiтi про фiнансовi результати, а також не значнi арифметичнi помилки в Балансi. Всi вищевказанi неточностi i невiдповiдностi виникли в наслiдок округлення числових показникiв та розрахунку вiдносних величин, отриманих шляхом складання числових компонентiв, якi не були округленi. Матерiальнiсть та вплив цих викривлень на фiнансову звiтнiсть в звiтному перiодi є незначним. Також аудитори не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв Товариства.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2011 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на зазначену дату можна охарактеризувати як задовiльний з тенденцiєю до покращення вiдповiдних показникiв. Платiжна спроможнiсть знаходиться також на задовiльному рiвнi.
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2011 та становить 99477,0 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства не iдентифiковано.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 03-13, вiд 13 березня 2013 року
Аудит розпочато 13 березня 2013 р.
Аудит закiнчено 26 березня 2013 р.
Київ, Україна
26 березня 2013 року
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдотство про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01)
Директор Зосiмов В. I.
.(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС” станом на 31.12.2011.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.12 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.11

1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,073 0,66 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1,18 1,6 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
3,26 1,98 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
4,39 6,42 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,23 0,16 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
3,38 5,41 Вiд 0,5 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,77 0,84 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,16 0,14
3 Чистий оборотний капiтал
145002,2 98635,4
4 Сума власних оборотних коштiв
63371,5 41362,9

Склав аудитор Зосiмов В. I.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

ТОВ "ОМОКС" повiдомляє про стан реалiзацiї проекту "Чайка-2"
1. Проектна документацiя виготовлена:
- Стадiя "Ескiз" - 100%
- Стадiя "Проект" - 100%
- Стадiя "Робоча документацiя" - 95%
2. Дозвiльна документацiя - 100%, в т.ч. :
- Дозвiл на будiвництво органу мiсцевого самоврядування
- Отримано позитивний висновок держекспертизи по проектнiй документацiї
- Отримано дозвiл на проведення будiвельних робiт вiд державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї
3. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 24
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.
4. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 29
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.
5. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 27
- котлован 100%
- облаштування пальового поля 50%
- зовнiшнi мережi 50%
- каркаси будiвель 0%
- внутрiшнє опорядження 0%
- внутрiшнє електропостачання 0%
- фасади будiвель 0%