Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кулагiн Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
23154102
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки, лобановського Валерiя, будинок 21, кор.1, прим.25
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-46-01 044-593-46-01
6. Електронна поштова адреса
omox@chayka.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №78   25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://omox.com.ua/report/ в мережі Інтернет 24.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
Пояснення щодо пунктiв, якi вiдсутнi:
п.3 Емiтент не створював iнших юридичних осiб.
п.4 Посада корпоративного секретаря -вiдсутня.
п.7 2)ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством, випуск акцiй не проводив, посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
п.8 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством, випуск акцй не проводив.
п.9 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.10 ТОВ «ОМОКС» дивiденди не нараховув та не виплачув.
п.12 1)ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.12 3)ТОВ «ОМОКС» не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.12 4) ТОВ «ОМОКС» не випускало похiднi цiннi папери.
п.12 5) ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.14 6) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 7) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 8) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
п.16 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.17 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.18 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.19 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Склад,структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п.20 ТОВ «ОМОКС» не надавав кредити та позики, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
п.21 ТОВ «ОМОКС» не випускало iпотечних сертифiкатiв.
п.22 ТОВ «ОМОКС» не має реєстру iпотечних активiв.
п.23 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН .
п.24 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.25 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.26 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН.
п.27 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН.
п.31 ТОВ «ОМОКС» не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №680848
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.1995
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
17181400.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
41
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
10. Органи управління підприємства
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26006121412
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi №21-Л 17.06.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 06.06.2021
Опис -
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 35575477 08130Україна село Чайки вул. В. Лобановського, буд. 21/2 10
ПВНЗIФ «КОНСЕНТ КАПIТАЛ ФIНАНС» ТОВ «КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» 35575477 08130Україна село Чайки вул. В. Лобановського, буд. 21/2 10
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кулагiн Олексiй Володимирович СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 40.10
Кулагiна Оксана Георгiївна ТТ 147706 04.04.2013 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 39.9
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулагiн Олексiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Транссервiс-iнвест", заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2005 -
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв.
Виплачено заробiтної плати за 2015 рiк -53 125,49 грн.
Змiни у персональному складi посадової особи - не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
01.03.2004р. - 15.04.2004р. - заступник Генерального директора - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
15.04.2004р. - 26.01.2005р. - Генеральний директор - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
26.01.2005р. - 16.06.2005р. - Генеральний директор - ЗАТ "Транссервiс-iнвест"
07.09.2005р. - Директор - ТОВ "ОМОКС"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хомуленко Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 957713 27.10.2007 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "БК "БУДЦЕНТР", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2010 -
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно посадової iнструкцiї та чинного законодавства України. Виплачено заробiтної плати за 2015 рiк - 34816,89 грн. Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
Iншi посади, якi обiймав Хомуленко Володимир Миколайович протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
13.12.2010р. - Головний Бухгалтер - ТОВ "ОМОКС"
15.07.2010р. 10.12.2010р. Головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
06.07.2010р. 15.07.2010р. Бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
08.05.2003р. 30.06.2010р. Головний бухгалтер ПТ "Ломбард "Бонiта"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-37
Факс (044)591-04-37
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Гарант iнформ Сервiс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 14343382
Місцезнаходження 04073 Україна Київська Подiльський мiсто Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П 000281
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2015
Міжміський код та телефон 044-451-59-13
Факс 044-451-59-13
Вид діяльності Аудиторська перевiрка учасникiв ринку ц.п.
Опис Емiтент користується послугами аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087 Україна Київська Солом'янський мiсто Київ вул. Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)594-11-62
Факс (044)594-11-62
Вид діяльності депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Емiтент користується послугами зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "БАНК 3/4"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36002395
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Полiльский мiсто Київ вул. Фрунзе,25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон (044)364-98-04
Факс (044)364-98-01
Вид діяльності банкiвська
Опис Емiтент користується банкiвськими послугами.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.05.2013 73/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 45.00 1002339 Бездокументарні іменні 45105255.00 житловi примiщення (квартири) 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України.Цiннi папери проходили процедуру лiстингу/делiстингу.Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Y будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 10 023.39 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 
13.05.2013 74/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 45.00 6914 Бездокументарні іменні 311130.00 вбудованнi нежитловi примiщення 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери проходили процедуру лiстингу/делiстингу.Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Z будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (нежитлових примiщень) 69.14 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй у розвитку товариства (злиття, подiл, приєднання, пертворення,видiл) ТОВ "ОМОКС" не проводив.
 
Органiзацiйна структура ТОВ "ОМОКС".
1.Департамент по роботi з персоналом
2.Департамент продажу
3. Юридичний департамент
4. Департамент бухгалтерського та податкового облiку
5. Департамент iнвестицiйного управлiння
6. Департамент цiноутворення
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом у ТОВ "ОМОКС" не вiдбувалось.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ТОВ "ОМОКС" не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 41 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 3 (особи)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 2 (особи)
Протягом 2016 року вiдбулось збiльшення фонду оплати працi, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати.
Квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв вiдповiдає займаним посадам.
 
ТОВ "ОМОКС" не належить до об'єднань пiдприємств.
 
ТОВ "ОМОКС" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
 
ТОВ "ОМОКС" не отримувало пропозицiї з боку третiх осiб щодо реоргацiзацiї.
 
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 5 сiчня 2007 року.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується метод та норми, що передбаченi вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод.
Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Оцiнка та вiдображення в облiку пiдприємства фiнансових iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю їх здiйснення. Усi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються Пiдприємством до їх погашення, або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату фiнансової звiтностi вiдображаються за їх справедливою вартiстю.
 
Протягом 2016 року емiтент здiйснював будiвництво житлових та не житлових примiщень в Київськiй областi, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Лобановського та по вул. Печерська
Основними ринками збуту житлових та не житлових (офiсних, культурно-побутового обслуговування населення) будiвель - є первинний ринок нерухомостi м. Київа i Київської областi.
Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи, що мають потребу у придбаннi зазначених об'єктiв нерухомостi.
На дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики :
- нестабiльнiсть законодавчої бази, у т.ч. змiна податкової полiтики;
- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та зменшення купiвельної спроможностi населення;
- форс-мажорнi обставини;
Забудовник впроваджує найсучаснiшi технологiї будiвництва, тому сезонний вплив на виробництво вiдсутнiй.
Основними конкурентами ТОВ "ОМОКС" є: - Український консорцiум "Екосорб", IБК "Мiсто", ТОВ "Компанiя Енергобудлiзiнг", ЗАТ "КиївСоцБуд" ТОВ "Екоiнвестбуд".
Однiєю з особливостей даного проекту є рiзноманiтнiсть архiтектурно-планувальних рiшень квартир i будiвель комплексу. Загальним у всiх квартир комплексу є вiльне i вiдкрите планування, гарна iнсоляцiя.
В перспективi планується збiльшення обсягiв будiвництва житлових i нежитлових примiщень.
 
За останнi 5 рокiв значним придбанням активiв є купiвля земельних дiлянок пiд будiвництво житлової та нежитлової нерухомостi на суму 14310 тис. грн. Вiдчуження не проводились. Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй або придбань.
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» повiдомляє, що правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку у Товариства вiдсутнi.
 
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, N92.
Нарахування зносу проводиться за прямолiнiйним методом. Термiн користування основними засобами складає: будiвлi та споруди 20 рокiв, машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 5 рокiв, iншi основнi засоби 12 рокiв. За станом на 31.12.2016 р. на балансi Товариства рахується основних засобiв на суму 20 807 тис. грн., у т.ч. орендованих 560 тис. грн. Ступiнь їх використання в середньому складає 70-90%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.
Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
В наслiдок свiтової фiнансово-економiчної кризи та полiтично-економiчної нестабiльностi рiзко знизився попит на рiзноманiтнi види продукцiї та послуги, у першу чергу попит на житловi та нежитловi примiщення в новобудовах. Велику роль у цьому зiграла також висока вартiсть iпотечного кредитування населення банкiвськими установами.
 
Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.
 
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв.
Поточнi потреби в робочому капiталi повнiстю задоволенi.
 
Станом на 31.12. 2016 року укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) не має.
Очiкуванi прибутки плануються на рiвнi запланованих.
 
В 2017 роках планується завершення будiвництва Чайки-2 та введення в експлуатацiю об'єктiв нерухомостi, якi розташованi за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Лобановського та вул. Печерська
 
д/н
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» повiдомляє, що судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства у Товариства вiдсутнi.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 10691 10957 0 0 10691 10957
машини та обладнання 120 339 0 0 120 339
транспортні засоби 553 474 560 560 1113 1034
земельні ділянки 5304 7784 0 0 5304 7784
інші 437 693 0 0 437 693
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 17105 20247 560 560 17665 20807
Опис Термiни користування основними засобами за основними групами становлять:
будiвлi та споруди - 20 рокiв;
машини та обладнання - 5 рокiв;
транспортнi засоби - 12 рокiв;
Первiсна вартiсть основних засобiв складає: на початок року - 24 138 тис.грн., на кiнець року - 20 807 тис.грн..
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 133951 184807
Статутний капітал (тис. грн.) 17181 17181
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 17181 17181
Опис Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахунок Вартiстi чистих активiв.
ВЧА = АКТИВИ (необоротнi+оборотнi+витрати майбутнiх перiодiв) - ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (довгостроковi зобовязання + поточнi зобовязання + забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2016 та становить 133951 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.4 ст.144 ЦКУ, тобто перевищує статутний капiтал Товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 51442 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 51442 X X
Серiя А 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя В 02.08.2010 792.486 0 02.02.2015
Серiя С 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя D 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя Е 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя F 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя G 13.05.2013 4808.925 0 15.12.2016
Серiя Н 13.05.2013 423.720 0 15.12.2016
Серiя I 13.05.2013 0 0 15.12.2016
Серiя Y 13.05.2013 45105.255 0 15.11.2017
Серiя Z 13.05.2013 311.130 0 15.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 98143 X X
Інші зобов'язання X 64288 X X
Усього зобов'язань X 213873 X X
Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Житлова нерухомiсть - 53525 100 - 138423 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Будiвельно-монтажнi роботи 90

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Гарант Iнформ Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14343382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0215 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 281 П 000281 20.10.2015 до 24 вересня 2020 р
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Гарант Iнформ Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14343382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0215 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 281 П 000281 20.10.2015 24.09.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
незалежної аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма “Гарант Iнформ Сервiс"
щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”
станом на кiнець дня 31 грудня 2016 р.

"20" березня 2017 року м. Київ
Цей "Аудиторський висновок" адресується :
Власники цiнних паперiв
Керiвництво емiтента
Вступний параграф:
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС”.
Iдентифiкацiйний код згiдно ЄДРПОУ: 23154102.
Мiсцезнаходження Товариства: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки вул. Лобановського, буд.23
Дата державної реєстрацiї: 24.10.2002 року
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена на основi i у вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-ХII, Мiжнародними стандартами аудиту та з дотриманням вимог НКЦПФР.
Ми провели аудиторську перевiрку поданої нижче фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» станом на 31.12.2016 та за 2016 фiнансовий рiк, яка складається з: Балансу Ф-1 (Звiт про фiнансовий стан) (Додаток № 2) станом на 31 грудня 2016 року та пов'язаних iз ним Звiтiв про: фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд.) Ф-2 (Додаток № 3), рух грошових коштiв Ф-3 (Додаток № 4), власний капiтал Ф-4 (Додаток № 5), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Ф-5(Додаток № 6) та довiдки про вартiсть чистих активiв (Додаток № 7) за 2016 фiнансовий рiк. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та внутрiшнього Наказу про облiкову полiтику. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена на основi даних бухгалтерського облiку, забезпеченого первинними документами, якi були основою записiв у бухгалтерських регiстрах облiку.
Ми провели нашу аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi з дотриманням вимог МСА 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають, щоб ми планували i проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що документи фiнансової звiтностi вiльнi вiд будь-яких суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачалась та планувалась, в рамках обмежень, встановлених угодою щодо обсягу i строкiв перевiрки та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок, i з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi яка перевiрялась, та за для висловлення думки про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та дачу оцiнки реального фiнансового стану об'єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум та iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi. Ми вважаємо, що виконана нами перевiрка дає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року та за 2016 фiнансовий рiк, яка базується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.99 i вимогах нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (П(С)БО), затверджених вiдповiдними наказами Мiнiстерства фiнансiв України i, зокрема, пiдготовлена у форматi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Ця фiнансова звiтнiсть є стандартною звiтнiстю Товариства, яка складається вiдповiдно до вимог українського законодавства. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, вiдповiдав українським законам та положенням. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства також включає в себе: розробку, впровадження та використання такого внутрiшнього контролю, який вiн (персонал) вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнi особи
В 2016 роцi вiдповiдальними особами, що здiйснювали поточне керiвництво Товариством були:
Директор: Кулагiн Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер: Хомуленко Володимир Миколайович
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є лише висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
Загальний висновок аудитора щодо фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитори вважають, що не всi нематерiальнi ресурси, придбанi (або створенi) Товариством, вiдповiдають визначенню нематерiального активу, передбаченого у ПСБО 8 «Нематерiальнi активи», а саме: можливiсть iдентифiкацiї, контроль над ресурсом та iснування майбутнiх економiчних вигiд. А тому, на думку аудиторiв, видатки на придбання цих об’єктiв слiд визнати як витрати у перiод їхнього понесення або збiльшити вартiсть вiдповiдної електронно-обчислювальної технiки та обладнання. Окрiм того Товариство утримує до погашення та облiковує на балансi довгостроковi векселi ТОВ «УКРГАЗ» на суму 115253,94 грн., за вартiстю придбання. Згiдно норм та положень ПСБО 13 «Фiнансовi iнструменти», Товариство повинно на кожну наступну пiсля визнання дату балансу, оцiнити фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю. На дату балансу, наступну пiсля визнання, Товариство фiнансовi активи (в тому числi, довгостроковi векселi ТОВ «УКРГАЗ») не переоцiнювало. Також аудитори зазначають, що в порушення вимог прийнятої облiкової полiтики на рахунках облiку основних засобiв облiковуються окремо комплектуючi деталi. Тобто в облiку основних засобiв не здiйснено формування цiлiсних об'єктiв, що самостiйно можуть функцiонувати. Вказанi вище розбiжностi не мають iстотного та всеосяжного впливу на звiтнiсть в цiлому, а тому є несуттєвими.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, якi висвiтленi у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, що додається, в цiлому достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 фiнансовий рiк згiдно з дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Облiку. Фiнансовий стан ТОВ "ОМОКС" на зазначену дату можна охарактеризувати як задовiльний. Платiжна спроможнiсть знаходиться на задовiльному рiвнi.
Пояснювальний параграф
04.09.2015 р. Товариство надало ТОВ «Фактор-Комфорт» короткострокову безвiдсоткову поворотну позику в розмiрi 37962 тис. грн. Термiн погашення позики – жовтень 2015 року. Але, станом на 31.12.2016 року дана позика позичальником не погашена. Ведеться претензiйно-позовна робота. На всю суму заборгованостi нарахований резерв сумнiвних боргiв. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання, через iснуючу невизначенiсть, пов’язану з результатами судового позову, поданого проти ТОВ «Фактор-Комфорт».
Iнша допомiжна iнформацiя
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2016 та становить 133951 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вiдповiдно до МСА 720 аудитором оглянуто iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з доданою до цього звiту фiнансовою звiтнiстю. В результатi такого огляду суттєвi невiдповiдностi з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю чи суттєве викривлення фактiв не iдентифiковано.
Виконання значних правочинiв
За своєю органiзацiйно-правовою формою Товариство не вiдноситься до акцiонерних тому дiя ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» на нього не поширюється.
Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту.
Вiдповiдно до статуту Товариства до органiв, що здiйснюють керiвнi та контролюючi функцiї i забезпечують корпоративне управлiння вiдносяться: Загальнi збори учасникiв Товариства, Директор, Ревiзiйна комiсiя. Служба внутрiшнього аудиту (посада внутрiшнього аудитора) не створена, що не суперечить вимогам Законодавства України. Ревiзiйна комiсiя на Товариствi не створена.
Подiї пiсля дати балансу
В перiод мiж звiтною датою та датою видачi цього висновку, аудиторами не виявлено подiй або умов, якi могли б мати вплив на фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк.
Iдентифiкацiя ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вимог МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» нами було проведено вiдповiднi аудиторськi процедури i отримано необхiднi i достатнi аудиторськi докази, якi, на нашу думку, дають нам можливiсть правильно iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства. В результатi проведених процедур, ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства не iдентифiковано.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант Iнформ Сервiс";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 0215 вiд 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Куренiвська 2-Б;
Телефон (факс) юридичної особи: 451-59-13
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 12-23, вiд 23 грудня 2016 року
Аудит розпочато 23 грудня 2016 р.
Аудит закiнчено 20 березня 2017 р.
Київ, Україна
20 березня 2017 року
Генеральний директор Зосiмов В. I.
ТОВ “Гарант Iнформ Сервiс”
(Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0215 вiд 26.01.01 вiдповiдно до рiшення АПУ № 315/3 вiд 24.09.2015 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 24.09.2020 року)
(Додаток № 1)
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “ОМОКС” станом на 31.12.2016.

п/п Найменування показника Формула
(номери рядкiв балансу) Фактичне значення показника станом на 31.12.16 Довiдкове значення станом на: Нормативне значення показника
31.12.15 31.12.14
1 Показники платоспроможностi
1.2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,006 0,03 0,0009 Вiд 0,25 до 0,50
1.3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
0,24 0,47 0,78 Вiд 0,60 до збiльшення
1.4. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
0,95 1,34 3,17 Бiльше 1
2 Показники фiнансової стiйкостi
2.1. Коефiцiєнт фiнансової залежностi
3,02 2,74 2,31 Менше 2 ,0
2.2. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,33 0,36 0,43 Менше 0,50
2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв
2,02 1,74 1,31 Вiд 0,5 до 1,0
2.4. Питома вага запозичених засобiв у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,67 0,64 0,57 Менше 0,5
2.5. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй сумi активiв пiдприємства
0,08 0,16 0,06
3 Чистий оборотний капiтал тис. грн.
-9956 74028 153975
4 Сума власних оборотних коштiв, тис. грн. -57845 -25204 -67762

Склав аудитор Зосiмов В. I.
-
-КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 40
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08130, Україна, Київська обл., с. Чайки, вул. В.Лобановського, 23
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 0
первісна вартість 1001 73 73 0
накопичена амортизація 1002 70 73 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 882 1241 0
Основні засоби: 1010 17105 20247 0
первісна вартість 1011 24138 28448 0
знос 1012 7033 8201 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

3712

0
інші фінансові інвестиції 1035 191008 169295 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 115 115 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 209113 194610 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 189847 153361 0
Виробничі запаси 1101 767 1178 0
Незавершене виробництво 1102 70965 115654 0
Готова продукція 1103 117973 36387 0
Товари 1104 142 142 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 17877 18743 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 20687 10833 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 50 55 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42691 2729 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 4276 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1311 1220 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1311 1220 0
Витрати майбутніх періодів 1170 31 97 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 14276 16934 0
Усього за розділом II 1195 290996 203917 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 6426 6426 0
Баланс 1300 506535 404953 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17181 17181 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4526 4526 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 898 898 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 162202 111346 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 184807 133951 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 4000 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 97906 55442 0
Довгострокові забезпечення 1520 2854 1687 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 104760 57129 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 173 2494 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 3 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 216795 211376 0
Усього за розділом IІІ 1695 216968 213873 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 506535 404953 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 138423 93106
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 135274 ) ( 89467 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3149

3639
 збиток 2095 ( 0 ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 690 2706
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5316 ) ( 5260 )
Витрати на збут 2150 ( 6389 ) ( 8173 )
Інші операційні витрати 2180 ( 41347 ) ( 33759 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 49213 ) ( 40847 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 11 19
Інші доходи 2240 40019 60654
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1152 ) ( 1567 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 40521 ) ( 60649 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

76359
 збиток 2295 ( 50856 ) ( 42390 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 50856 ) ( 42401 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 50856 42401

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 266 10116
Витрати на оплату праці 2505 870 888
Відрахування на соціальні заходи 2510 188 332
Амортизація 2515 1172 915
Інші операційні витрати 2520 9516 10860
Разом 2550 12012 23111

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

138920

130413
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 6 14
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 90 2128
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 11 19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 498 263
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 155985 )

( 193753 )
Праці 3105 ( 615 ) ( 626 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 190 ) ( 368 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 651 ) ( 632 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5 ) ( 35 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 646 ) ( 592 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 471 ) ( 69 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 6 ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 6 ) ( 22 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 477 ) ( 4 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18876 62651
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 39941 61356
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 270 849
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 18143 ) ( 47603 )
необоротних активів 3260 ( 1009 ) ( 967 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 106 ) ( 38130 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 20953 24495
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 56709 144236
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 100 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 57400 50949
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1577 ) ( 4814 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 77 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2168 88396
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 91 1250
Залишок коштів на початок року 3405 1311 61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1220 1311

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17181 4526 0 898 204603 0 0 227208
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 17181 4526 0 898 204603 0 0 227208
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -42401 0 0 -42401
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -50856 0 0 -50856
Залишок на кінець року 4300 17181 4526 0 898 111346 0 0 133951

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

ТОВ "ОМОКС" повiдомляє про стан реалiзацiї проекту "Чайка-2"
1. Проектна документацiя виготовлена:
- Стадiя "Ескiз" - 100%
- Стадiя "Проект" - 100%
- Стадiя "Робоча документацiя" - 100%
2. Дозвiльна документацiя - 100%, в т.ч. :
- Дозвiл на будiвництво органу мiсцевого самоврядування
- Отримано позитивний висновок держекспертизи по проектнiй документацiї
- Отримано дозвiл на проведення будiвельних робiт вiд державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї
3. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 24
Будинок зданий та введений в експлуатацiю. Площа житлового будинку - 22 803,3 кв. м.
4. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 29
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 21 961,98 кв. м.
5. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 27
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 7 519,1 кв. м.
6. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 26, корп. 2
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 8 640,7 кв. м.
7. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 28
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 14 736,2 кв. м.