Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Місцезнаходження емітента
Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки, вулиця Валерiя Лобановського, 23
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23154102
1.5. Міжміський код та телефон емітента
(044)-593-46-01
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
А00 №817999
1.7. Дата державної реєстрації
28.02.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток)
Вартість чистих активів

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.
Інформація про органи управління емітента.
Інформація про посадових осіб емітента.
Інформація про засновників емітента.

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
Дата виплати дивідендів 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
Опис

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Директор       Кулагiн О.В.
    (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2011
(дата)