Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кулагiн Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23154102
1.4 Місцезнаходження емітента
08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
044-593-46-01 044-593-46-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента
omox@chayka.org.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці http://omox.com.ua/report в мережі Інтернет 25.10.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) X
18. Примітки:
п.1 д) ТОВ "ОМОКС" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. п.4 б) Посадовi особи акцiями пiдприємства не володiють. п.5 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.6 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились. п.7 ТОВ "ОМОКС" не виплачувало дивiденди. п.9 а) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались. п.9 в) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй. п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй. п.9 г) ТОВ "ОМОКС" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв. п.12 гарантiї третiх осiб за цiнними паперами ТОВ "ОМОКС" не надавались. п.14 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене. п.26 ТОВ "ОМОКС" не є акцiонерним товариством. Загальнi збори не проводило. п.28 ТОВ "ОМОКС" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). п.9.г) ТОВ "ОМОКС" не випускало iнших цiнних паперiв. п.11.г) ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води. п.11.г') ТОВ "ОМОКС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсь або виробнитво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію серiя А00 817999
3.3. Дата державної реєстрації 28.02.1995
3.4. Територія (область) Київська
3.5. Місцезнаходження 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 23
3.6. Статутний капітал (грн.) 17181400.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.) 38
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
3.11. Органи управління емітента Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
3.12. Засновники емітента ПЗВНIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код ЄДРПОУ 35575477, Мiсцезнаходження Київська обл. Києво-Святошинський р-н 08130 село Чайки вулиця Валерия Лобановського, 21/2, Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) 0,2% Кулагiн Олексiй Володимирович, Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт: СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi, Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) 49,9% Кондрашевська Оксана Георгiївна, Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт: СО 112165 13.04.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) 49,9% 

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулагiн Олексiй Володимирович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 899401 01.12.2006 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4.4. Рік народження 1955
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 28
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Транссервiс-iнвест", заступник генерального директора
4.8. Опис Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно Статуту Товариства (додається) та чинного законодавства України. Розмiр винагороди за 2010рiк - 75 181,38 грн. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство 20.10.1999р. - 07.11.2003р. - Директор - ЗАТ "Бiзнес-центр на Карла Маркса" 10.11.2003р. - 27.02.2004р. - заступник начальника обласного головного управлiння - начальника управлiння земель, оцiнки та органiзацiї ринку земель з присвоєнням 11 рангу V категорiї державного службовця - Луганське обласне головне управлiння земельних ресурсiв 01.03.2004р. - 15.04.2004р. - заступник Генерального директора - ТОВ "Транссервiс-iнвест" 15.04.2004р. - 26.01.2005р. - Генеральний директор - ТОВ "Транссервiс-iнвест" 26.01.2005р. - 16.06.2005р. - Генеральний директор - ЗАТ "Транссервiс-iнвест" 07.09.2005р. - Директор - ТОВ "ОМОКС"
4.1. Посада Головний бухгалтер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хомуленко Володимир Миколайович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 957713 27.10.2007 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4.4. Рік народження 1973
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "БК "БУДЦЕНТР", головний бухгалтер
4.8. Опис Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбувалися, особлива iнформацiя була надана до ДКЦПФР. Змiни вiдбулися у зв'язку з призначенням на посаду головного бухгалтера, згiдно Наказу №75-к вiд 10 грудня 2010р. Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно посадової iнструкцiї та чинного законодавства України. Розмiр винагороди за 2010рiк - 1 413,04 грн. Iншi посади, якi обiймав Хомуленко Володимир Миколайович протягом своєї дiяльностi Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство 13.12.2010р. - Головний Бухгалтер - ТОВ "ОМОКС" 15.07.2010р. 10.12.2010р. Головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР" 06.07.2010р. 15.07.2010р. Бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР" 30.06.2010р. 08.05.2003р. Головний бухгалтер ПТ "Ломбард "Бонiта" 21.12.2000р. 30.04.2003р. Менеджер зi збуту ПП "Варган I.М. 04.09.2000р. 19.12.2000р. Iнспектор охорони ДП "Сакура С-2" 17.08.1998р. 04.02.2000р. Начальник управлiння економiки Баштанська районна Державна адмiнiстрацiя Миколаївської областi 16.04.1997р. 17.08.1998р. Головний бухгалтер ВАТ "Баштанська СПМК" 13.02.1997р. 01.04.1997р. Менеджером по страховому бiзнесу АОЗТ "АСКА" 05.09.1994р. 04.11.1996р. Оперативний уповноважений УМВС України в Миколаївськiй областi 01.02.1994р. 29.08.1994р. В.О. Начальник вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi 01.01.1994р. 01.02.1994р. Головний держподаткiнспектор вiддiлу податкових розслiдуванiй ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi 02.08.1993р. 01.01.1994р. Старший державний податковий ревiзор-iнспектор ДПI по Баштанському району Миколаївськiй областi 22.06.1992р. 02.08.1993р. Головний бухгалтер Баштанська СПМК асоцiацiї "Спецсельхозсервiс" 01.08.1990р. 10.04.1992р. Строкова вiйськова служба В Радянської армiї

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування ПАТ КБ "Надра"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20025456
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04053 м.Київ вул.Артема, 15
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 362010
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2007
5.7. Міжміський код та телефон 044-205-30-11
5.8. Факс 044-205-30-11
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача.
5.1. Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
5.4. Місцезнаходження м.Київ 04107 м.Київ вул.Тропiнiна 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон 044-585-42-42
5.8. Факс 044-585-42-42
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.
5.1. Найменування Аудиторська фiрма "Гарант ?нформ Сервiс"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14343382
5.4. Місцезнаходження 04073 м. Київ вул. Куренiвська 2-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0215
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон 044-451-59-13
5.8. Факс 044-451-59-13
5.9. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
5.10. Опис Емiтент користується послугами аудитора
5.1. Найменування ПАТ "Дельта Банк"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020
5.4. Місцезнаходження м.Київ 01133 м.Київ вул. Щорса, 36-Б
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 533966
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
5.7. Міжміський код та телефон 044-495-64-04
5.8. Факс 044-495-64-04
5.9. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Емiтент користується послугами зберiгача

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03.08.2010 50/2/10 ДКЦПФР цільові 42.00 1436450 Бездокументарна Іменні 60330900.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї B будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 364,50 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 27 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй
03.08.2010 51/2/10 ДКЦПФР цільові 42.00 74657 Бездокументарна Іменні 3135594.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї C будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 746,57 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 27 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
03.08.2010 52/2/10 ДКЦПФР цільові 42.00 1436450 Бездокументарна Іменні 60330900.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 14 364,50 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 29 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
03.08.2010 53/2/10 ДКЦПФР цільові 42.00 74657 Бездокументарна Іменні 3135594.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї E будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 746,57 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 29 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
03.08.2010 54/2/10 ДКЦПФР цільові 36.00 145880 Бездокументарна Іменні 5251680.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва супермаркету розрахунковою площею 1 458,8 (одна тисяча чотириста п'ятдесят вiсiм цiлих вiсiм десятих) квадратного метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 25. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
03.08.2010 49/2/10 ДКЦПФР цільові 42.00 2265566 Бездокументарна Іменні 95153772.00 0.000 - 0.00 02.02.2015
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї А будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 22 655,66 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 24 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 50000.000 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Невiдновлювана вiдклична кредитна лiнiя 06.12.2011 50000.000 16.000 28.03.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 227338.440 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 227338.440 X X
за облiгацiями Серiя A 02.08.2010 95153.772 0.000 02.02.2015
за облiгацiями Серiя B 02.08.2010 60330.900 0.000 02.02.2015
за облiгацiями Серiя C 02.08.2010 3135.594 0.000 02.02.2015
за облiгацiями Серiя D 02.08.2010 60330.900 0.000 02.02.2015
за облiгацiями Серiя E 02.08.2010 5251.680 0.000 02.02.2015
за облiгацiями Серiя F 02.08.2010 3135.594 0.000 02.02.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 24.800 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 21935.500 X X
Усього зобов'язань X 279298.740 X X
Опис: Банк кредитор: Публичне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк "УКРГАЗБАНК" Дата виникнення зобов'язання: 06.12.2011р. Непогашенна частина боргу 50 000 000,00 грн. Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) 16% Дата погашення: 28.03.2014р.

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 30.09.2012
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМОКС" за ЄДРПОУ 23154102
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ -
Орган державного управління за КОДУ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 08130 Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки вул. В. Лобановського, буд. 23
Середня кількість працівників 38

Баланс на 30.09.2012
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 9369.0 8332.2
- первісна вартість 031 12490.1 12504.7
- знос 032 ( 3121.1 ) ( 4172.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 201123.5 192633.5
Інші необоротні активи 070 2655.3 4115.3
Усього за розділом I 080 213147.8 205081.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 62000.5 39951.6
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 816.3 72213.5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4181.6 18445.1
- первісна вартість 161 4181.6 18445.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 36.4 1365.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35067.9 20613.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 23947.4 4904.9
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 9104.9 17985.3
Усього за розділом II 260 135155.0 175479.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 116.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 348302.8 380676.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 17181.4 17181.4
Додатковий вкладений капітал 320 4526.3 4526.3
Резервний капітал 340 897.9 897.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 31679.5 58053.7
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 54285.1 80659.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 159.7 718.5
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 257338.4 277338.4
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 201.9 250.8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 292.3 24.8
- зі страхування 570 0.9 8.5
- з оплати праці 580 0.0 21.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 36024.5 21655.1
Усього за розділом IV 620 36519.6 21960.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 348302.8 380676.5
*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Звіт про фінансові результати за квартал року
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 34386.0 47611.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 4381.1 ) ( 7961.7 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 30004.9 39649.3
Інші операційні доходи 040 470.7 2.0
Інші доходи 050 50239.7 19863.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 80715.3 59514.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 27651.2 ) ( 5078.0 )
Інші операційні витрати 090 ( 15959.0 ) ( 38633.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0.0 0.0
Вписуваний рядок 092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 10723.8 ) ( 344.3 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 54334.0 ) ( 44056.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 26381.3 15458.3
Податок на прибуток 140 ( 7.1 ) ( 0.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 26374.2 15458.3
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

-

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

ТОВ "ОМОКС" повiдомляє про стан реалiзацiї проекту "Чайка-2" 1. Проектна документацiя виготовлена: - Стадiя "Ескiз" - 100% - Стадiя "Проект" - 100% - Стадiя "Робоча документацiя" - 95% 2. Дозвiльна документацiя - 100%, в т.ч. : - Дозвiл на будiвництво органу мiсцевого самоврядування - Отримано позитивний висновок держекспертизи по проектнiй документацiї - Отримано дозвiл на проведення будiвельних робiт вiд державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї 3. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 24 Будинок зданий та введений в експлуатацiю. Будинок введений в експлуатацiю. 4. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою КО, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 29 - облаштування пальового поля 100% - зовнiшнi мережi 95% - каркаси будiвель 96% - внутрiшнє опорядження 80% - внутрiшнє електропостачання 75% - фасади будiвель 50%