Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Кулагiн Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
23154102
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки, лобановського Валерiя, будинок 21, кор.1, прим.25
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-46-01 044-593-46-01
6. Електронна поштова адреса
omox@chayka.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Цiннi папери України" №80   26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://omox.com.ua/report/ в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
Пояснення щодо пунктiв, якi вiдсутнi:
п.3 Емiтент не створював iнших юридичних осiб.
п.4 Посада корпоративного секретаря -вiдсутня.
п.7 2)ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством, випуск акцiй не проводив, посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
п.8 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством, випуск акцй не проводив.
п.9 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товаристовом. Загальнi збори не проводились.
п.10 ТОВ «ОМОКС» дивiденди не нараховув та не виплачув.
п.12 1)ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.12 3)ТОВ «ОМОКС» не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.12 4) ТОВ «ОМОКС» не випускало похiднi цiннi папери.
п.12 5) ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством i не викупало власних акцiй.
п.14 6) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 7) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.14 8) ТОВ «ОМОКС» не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
п.16 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.17 ТОВ «ОМОКС» не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене.
п.18 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п.19 ТОВ «ОМОКС» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Склад,структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п.20 ТОВ «ОМОКС» не надавав кредити та позики, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
п.21 ТОВ «ОМОКС» не випускало iпотечних сертифiкатiв.
п.22 ТОВ «ОМОКС» не має реєстру iпотечних активiв.
п.23 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН .
п.24 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.25 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН та не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п.26 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН.
п.27 ТОВ «ОМОКС» не реєстрував ФОН.
п.31 ТОВ «ОМОКС» не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя А01 №680848
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.1995
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
17181400.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
37
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
10. Органи управління підприємства
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26006121412
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi №21-Л 17.06.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 06.06.2021
Опис -
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПЗНВIФ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ" ТОВ "КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 35575477 08130Україна село Чайки вул. В. Лобановського, буд. 21/2 10
ПВНЗIФ «КОНСЕНТ КАПIТАЛ ФIНАНС» ТОВ «КОНСЕНТ КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» 35575477 08130Україна село Чайки вул. В. Лобановського, буд. 21/2 10
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кулагiн Олексiй Володимирович 40.10
Кулагiна Оксана Георгiївна 39.9
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулагiн Олексiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
899401
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Транссервiс-iнвест", заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2005 -
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв.
Виплачено заробiтної плати за 2015 рiк -53 125,49 грн.
Змiни у персональному складi посадової особи - не вiдбувалися.
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня
Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
01.03.2004р. - 15.04.2004р. - заступник Генерального директора - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
15.04.2004р. - 26.01.2005р. - Генеральний директор - ТОВ "Транссервiс-iнвест"
26.01.2005р. - 16.06.2005р. - Генеральний директор - ЗАТ "Транссервiс-iнвест"
07.09.2005р. - Директор - ТОВ "ОМОКС"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хомуленко Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
957713
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "БК "БУДЦЕНТР", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2010 -
9) Опис
Повноваження та обовязки посадової особи емiтента - згiдно посадової iнструкцiї та чинного законодавства України. Виплачено заробiтної плати за 2015 рiк - 34816,89 грн. Змiни у персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Судимiсть за кориснi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
Iншi посади, якi обiймав Хомуленко Володимир Миколайович протягом своєї дiяльностi
Прийнятий Звiльнений/Переведений Посада Пiдприємство
13.12.2010р. - Головний Бухгалтер - ТОВ "ОМОКС"
15.07.2010р. 10.12.2010р. Головний бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
06.07.2010р. 15.07.2010р. Бухгалтер ТОВ "Будiвельна компанiя "БУДЦЕНТР"
08.05.2003р. 30.06.2010р. Головний бухгалтер ПТ "Ломбард "Бонiта"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський мiсто Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-37
Факс (044)591-04-37
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент користується послугами депозитарiя.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження 04107 Україна Київська Подiльський мiсто Київ вул. Татарська, 7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон 044-229-83-30
Факс 044-229-83-30
Вид діяльності Аудиторська перевiрка учасникiв ринку ц.п.
Опис Емiтент користується послугами аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087 Україна Київська Солом'янський мiсто Київ вул. Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)594-11-62
Факс (044)594-11-62
Вид діяльності депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Емiтент користується послугами зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "БАНК 3/4"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36002395
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Полiльский мiсто Київ вул. Фрунзе,25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон (044)364-98-04
Факс (044)364-98-01
Вид діяльності банкiвська
Опис Емiтент користується банкiвськими послугами.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.05.2013 73/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 45.00 1002339 Бездокументарні іменні 45105255.00 житловi примiщення (квартири) 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України.Цiннi папери проходили процедуру лiстингу/делiстингу.Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Y будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (житлових примiщень (квартир) 10 023.39 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. Скасовано випуск облiгацiй Рiшення НКЦПФР 365-КФ-СО вiд 11.12.2017 року.
 
13.05.2013 74/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 45.00 6914 Бездокументарні іменні 311130.00 вбудованнi нежитловi примiщення 15.11.2017
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери проходили процедуру лiстингу/делiстингу.Мета емiсiї облiгацiй : грошовi кошти залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї Z будуть використанi для будiвництва житлового будинку загальною площею об'єктiв нерухомостi (нежитлових примiщень) 69.14 квадратого метра в селi Чайки Києво-Святошинського району Київської областi по вулицi В. Лобановського, 26, корпус 4 на територiї Житлового комплексу "Чайка-2". Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.Скасовано випуск облiгацiй Рiшення НКЦПФР 366-КФ-СО вiд 11.12.2017 року.
 

XI. Опис бізнесу

Важливих подiй у розвитку товариства (злиття, подiл, приєднання, пертворення,видiл) ТОВ "ОМОКС" не проводив.
 
Органiзацiйна структура ТОВ "ОМОКС".
1.Департамент по роботi з персоналом
2.Департамент продажу
3. Юридичний департамент
4. Департамент бухгалтерського та податкового облiку
5. Департамент iнвестицiйного управлiння
6. Департамент цiноутворення
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом у ТОВ "ОМОКС" не вiдбувалось.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв ТОВ "ОМОКС" не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 37 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 (осiб)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 3 (особи)
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 (особа)
Протягом 2017 року вiдбулось збiльшення фонду оплати працi, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати.
Квалiфiкацiйний рiвень працiвникiв вiдповiдає займаним посадам.
 
ТОВ "ОМОКС" не належить до об'єднань пiдприємств.
 
ТОВ "ОМОКС" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
 
ТОВ "ОМОКС" не отримувало пропозицiї з боку третiх осiб щодо реоргацiзацiї.
 
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику" за №1 вiд 5 сiчня 2007 року.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується метод та норми, що передбаченi вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.05.1997р. Для нарахування амортизацiї НМА застосовується прямолiнiйний метод.
Оцiнка вартостi запасiв здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Оцiнка та вiдображення в облiку пiдприємства фiнансових iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю їх здiйснення. Усi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються Пiдприємством до їх погашення, або облiковуються за методом участi в капiталi) на дату фiнансової звiтностi вiдображаються за їх справедливою вартiстю.
 
Протягом 2017 року емiтент здiйснював будiвництво житлових та не житлових примiщень в Київськiй областi, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Лобановського та по вул. Печерська
Основними ринками збуту житлових та не житлових (офiсних, культурно-побутового обслуговування населення) будiвель - є первинний ринок нерухомостi м. Київа i Київської областi.
Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи, що мають потребу у придбаннi зазначених об'єктiв нерухомостi.
На дiяльнiсть емiтента можуть вплинути наступнi ризики :
- нестабiльнiсть законодавчої бази, у т.ч. змiна податкової полiтики;
- погiршення економiчної ситуацiї в Українi та зменшення купiвельної спроможностi населення;
- форс-мажорнi обставини;
Забудовник впроваджує найсучаснiшi технологiї будiвництва, тому сезонний вплив на виробництво вiдсутнiй.
Основними конкурентами ТОВ "ОМОКС" є: - Український консорцiум "Екосорб", IБК "Мiсто", ТОВ "Компанiя Енергобудлiзiнг", ЗАТ "КиївСоцБуд" ТОВ "Екоiнвестбуд".
Однiєю з особливостей даного проекту є рiзноманiтнiсть архiтектурно-планувальних рiшень квартир i будiвель комплексу. Загальним у всiх квартир комплексу є вiльне i вiдкрите планування, гарна iнсоляцiя.
В перспективi планується збiльшення обсягiв будiвництва житлових i нежитлових примiщень.
 
За останнi 5 рокiв значним придбанням активiв є купiвля земельних дiлянок пiд будiвництво житлової та нежитлової нерухомостi на суму 14310 тис. грн. Вiдчуження не проводились. Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй або придбань.
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» повiдомляє, що правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини укладенi протягом звiтного перiоду мiж емiтентом та його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку у Товариства вiдсутнi.
 
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, N92.
Нарахування зносу проводиться за прямолiнiйним методом. Термiн користування основними засобами складає: будiвлi та споруди 20 рокiв, машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 5 рокiв, iншi основнi засоби 12 рокiв. За станом на 31.12.2017 р. на балансi Товариства рахується основних засобiв на суму 19 667 тис. грн., у т.ч. орендованих 560 тис. грн. Ступiнь їх використання в середньому складає 70-90%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.
Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
В наслiдок свiтової фiнансово-економiчної кризи та полiтично-економiчної нестабiльностi рiзко знизився попит на рiзноманiтнi види продукцiї та послуги, у першу чергу попит на житловi та нежитловi примiщення в новобудовах. Велику роль у цьому зiграла також висока вартiсть iпотечного кредитування населення банкiвськими установами.
 
Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.
 
Фiнансування здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв.
Поточнi потреби в робочому капiталi повнiстю задоволенi.
 
Станом на 31.12. 2017 року укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) не має.
Очiкуванi прибутки плануються на рiвнi запланованих.
 
В 2018 роках планується завершення будiвництва Чайки-2 та введення в експлуатацiю об'єктiв нерухомостi, якi розташованi за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Лобановського та вул. Печерська
 
д/н
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» повiдомляє, що судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства у Товариства вiдсутнi.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0
будівлі та споруди 10957 10248 0 0 10957 10248
машини та обладнання 339 262 0 0 339 262
транспортні засоби 474 244 560 560 1034 804
земельні ділянки 7784 7784 0 0 7784 7784
інші 693 569 0 0 693 569
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 20247 19107 560 560 20807 19667
Опис Термiни користування основними засобами за основними групами становлять:
будiвлi та споруди - 20 рокiв;
машини та обладнання - 5 рокiв;
транспортнi засоби - 12 рокiв;
Первiсна вартiсть основних засобiв складає: на початок року - 28 448 тис.грн., на кiнець року - 28 245 тис.грн..
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 120816 133951
Статутний капітал (тис. грн.) 17181 17181
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 17181 17181
Опис Вартiсть чистих активiв розраховано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 17 листопада 2004 року N 485.
Розрахунок Вартiстi чистих активiв.
ВЧА = АКТИВИ (необоротнi+оборотнi+витрати майбутнiх перiодiв) - ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (довгостроковi зобовязання + поточнi зобовязання + забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає даним балансу станом на 31.12.2017 та становить 120816 тис. грн., що перевищує статутний капiтал Товариства та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законом на 103635 тис.грн. Отже вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 ЦК України.
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.4 ст.144 ЦКУ, тобто перевищує статутний капiтал Товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 4521 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 4521.981 X X
Серiя А 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя В 02.08.2010 789.546 0 02.02.2015
Серiя С 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя D 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя Е 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя F 02.08.2010 0 0 02.02.2015
Серiя G 13.05.2013 3502.125 0 15.12.2016
Серiя Н 13.05.2013 230.310 0 15.12.2016
Серiя I 13.05.2013 0 0 15.12.2016
Серiя Y 13.05.2013 0 0 15.11.2017
Серiя Z 13.05.2013 0 0 15.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 62984 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 165278 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 228262 X X
Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Житлова нерухомiсть - 58910 100 - 78992 100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Будiвельно-монтажнi роботи 90

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107 м. Київ вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0519
24.12.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності) 1.4 ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
04.09.2015 р. Товариство надало ТОВ «Фактор-Комфорт» короткострокову безвiдсоткову поворотну позику в розмiрi 37962 тис. грн. Термiн погашення позики – жовтень 2015 року. Але, станом на 31.12.2017 року дана позика позичальником не погашена. Ведеться претензiйно-позовна робота. На всю суму заборгованостi нарахований резерв сумнiвних боргiв. Не змiнюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання, через iснуючу невизначенiсть, пов’язану з результатами судового позову, поданого проти ТОВ «Фактор-Комфорт».

Номер та дата договору на проведення аудиту 04-38
20.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018
19.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 27130.60

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23436376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107 м. Київ вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0519
24.12.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) 1.4 ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
04.09.2015 р. Товариство надало ТОВ «Фактор-Комфорт» короткострокову безвiдсоткову поворотну позику в розмiрi 37962 тис. грн. Термiн погашення позики – жовтень 2015 року. Але, станом на 31.12.2017року дана позика позичальником не погашена. Ведеться претензiйно-позовна робота. На всю суму заборгованостi нарахований резерв сумнiвних боргiв. Не змiнюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання, через iснуючу невизначенiсть, пов’язану з результатами судового позову, поданого проти ТОВ «Фактор-Комфорт».

Номер та дата договору на проведення аудиту 04-38
20.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018
19.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 27130.60
Текст аудиторського висновку (звіту)
I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ОМОКС»
за 2017 р.

1.1 АДРЕСАТ

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для управлiнського
персоналу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС», фiнансова звiтнiсть якого
перевiряється, i може бути використаний для оприлюднення фiнансової iнформацiї товариством.
1.2 ДУМКА
1.2.1 Вiдомостi про Товариство
Повна назва товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС»
Код за ЄДРПОУ 23154102
Мiсцезнаходження: 08130 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 1, примiщення 25
Номер та дата державної реєстрацiї № 1 069 120 0000 004543
Дата державної реєстрацiї: 28.02.1995 р.;
Дата запису: 13.09.2005 р.
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Києво-Святошинська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк (форма № 3), Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2017 рiк (форма № 4 ), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк (Форма № 5).
Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Положень стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
1.2.2 ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 «МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА»
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС», що додається, станом на 31.12.2017 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал за 2017 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання думки аудитора iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» станом на 31 грудня 2017 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2017 рiк вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV.

1.3 ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ 1З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Станом на 31.12.2017 р. на балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 3797 тис. грн., справедлива вартiсть яких в 2017 роцi не визначалась. На думку аудиторiв, фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування. Фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй вiдображаються у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй.
Станом на 31.12.2017 р. у складi основних засобiв облiковуються об'єкти, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами у зв’язку з 100% зносом. На нашу думку, вартiсть цих основних засобiв повинна бути списана з балансу товариства у вiдповiдностi до п. 33 П(С)БО 7 або переоцiнена у вiдповiдностi до п. 16 П(С)БО 7.
Ми не отримали зовнiшнi пiдтвердження дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 23814 тис. грн. та iнших поточних зобов’язань в сумi 208360 тис. грн., вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2017 року. Тому, ми не мали змоги визначити чи могли бути потрiбними коригування заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року.
За оцiнкою аудиторiв вищезазначенi зауваження не є суттєвим у контекстi фiнансової звiтностi в цiлому та не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства.
1.5 ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з загальною економiчною ситуацiєю в Українi; з можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування; з iншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал вiдповiдно оцiнює припущення про безперервнiсть дiяльностi.

1.6 ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Аудиторська перевiрка була проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi товариства.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» цього аудиторського звiту.
При цьому при складаннi цього звiту у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2014 р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi аудитора.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
1.7 КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
1.8 IНША IНФОРМАЦIЯ
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається та подається пiдприємством разом з фiнансовою звiтнiстю.
1.9 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОМОКС» несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2017 рiк вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та П(С)БО;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту»;
- за початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- за здiйснювання господарських операцiй;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

1.10 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
2.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2017 року вартiсть чистих активiв товариства складає 120816 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 103635 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
2.2 Подiї пiсля дати балансу
В перiод мiж звiтною датою та датою видачi цього висновку, аудиторами не виявлено подiй або умов, якi могли б мати вплив на фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк.
2.3 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал пiдприємства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

2.5 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва пiдприємства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит»
Скорочена назва пiдприємства ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит»
Код за ЄДРПОУ 32736376
Юридична адреса 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488 вiд 25.11.2004 р., термiн дiї до 30.10.2019 року видане Аудиторською Палатою України
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0519 вiд 24.12.2014 р., термiн дiї до 31.12.2019 р. видане Аудиторською Палатою України
Сертифiкат аудитора Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2018р.
2.6 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту № 04-38 вiд 20 березня 2018 р.
- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 27.03.2018 р. – 19.04.2018 р.

Дата аудиторського звiту - 19 квiтня 2018 року


Директор
ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит» К.Ю. Прокопчук


* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 37
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08135, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, 21, корп.1, н.п. 25
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 73 73 0
накопичена амортизація 1002 73 73 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1241 1241 0
Основні засоби: 1010 20247 19107 0
первісна вартість 1011 28448 28445 0
знос 1012 8201 9138 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

3712

3797

0
інші фінансові інвестиції 1035 169295 60404 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 115 115 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 194610 84664 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 153361 197605 0
Виробничі запаси 1101 1177 2507 0
Незавершене виробництво 1102 115654 169179 0
Готова продукція 1103 36387 25777 0
Товари 1104 142 142 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18743 23814 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 10833 10439 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 55 55 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2729 2117 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1220 248 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1220 248 0
Витрати майбутніх періодів 1170 97 571 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 16934 23168 0
Усього за розділом II 1195 203917 257962 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 6426 6426 0
Баланс 1300 404953 349052 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17181 17181 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4526 4526 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 898 898 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 111346 98211 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 133951 120816 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 55442 8522 0
Довгострокові забезпечення 1520 1687 10328 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 57129 18850 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2494 1048 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 4 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6 -26 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 3 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 211376 208360 0
Усього за розділом IІІ 1695 213873 209386 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 404953 349052 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 82431 138423
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 79961 ) ( 135274 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2470

3149
 збиток 2095 ( 0 ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 840 690
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6098 ) ( 5316 )
Витрати на збут 2150 ( 7449 ) ( 6389 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2122 ) ( 41347 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 12359 ) ( 49213 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 11
Інші доходи 2240 102370 40019
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1089 ) ( 1152 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 102059 ) ( 40521 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

76359
 збиток 2295 ( 13135 ) ( 50856 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 13135 ) ( 50856 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13135 50856

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 341 266
Витрати на оплату праці 2505 1397 870
Відрахування на соціальні заходи 2510 305 188
Амортизація 2515 1048 1172
Інші операційні витрати 2520 10874 9516
Разом 2550 13965 12012

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

139193

138920
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 13 6
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 90
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 900 498
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 10 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 150498 )

( 155985 )
Праці 3105 ( 1064 ) ( 615 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 312 ) ( 190 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 706 ) ( 651 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 706 ) ( 646 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 14744 ) ( 471 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 6 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 6 ) ( 6 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 294 ) ( 477 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -27506 -18876
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 101471 39941
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 270
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 38250 ) ( 18143 )
необоротних активів 3260 ( 142 ) ( 1009 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 220 ) ( 106 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 62859 20953
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 71609 56709
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 100
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 106767 57400
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1167 ) ( 1577 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 77 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -36325 -2168
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -972 -91
Залишок коштів на початок року 3405 1220 1311
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 248 1220

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Омокс" за ЄДРПОУ 23154102
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 17181 4526 0 898 111346 0 0 133951
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 17181 4526 0 898 111346 0 0 133951
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -13135 0 0 -13135
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -13135 0 0 -13135
Залишок на кінець року 4300 17181 4526 0 898 98211 0 0 120816

Примітки -
Керівник Кулагiн О.В.
Головний бухгалтер Хомуленко В.М.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

ТОВ "ОМОКС" повiдомляє про стан реалiзацiї проекту "Чайка-2"
1. Проектна документацiя виготовлена:
- Стадiя "Ескiз" - 100%
- Стадiя "Проект" - 100%
- Стадiя "Робоча документацiя" - 100%
2. Дозвiльна документацiя - 100%, в т.ч. :
- Дозвiл на будiвництво органу мiсцевого самоврядування
- Отримано позитивний висновок держекспертизи по проектнiй документацiї
- Отримано дозвiл на проведення будiвельних робiт вiд державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї
3. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 24
Будинок зданий та введений в експлуатацiю. Площа житлового будинку - 22 803,3 кв. м.
4. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 29
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 21 961,98 кв. м.
5. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 27
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 7 519,1 кв. м.
6. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 26, корп. 2
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 8 640,7 кв. м.
7. Посекцiйна забудова багатоквартирного будинку за адресою Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Лобановського, 28
Будинок зданий та введений в експлуатацiю.Площа житлового будинку - 14 736,2 кв. м.